BSP fonds

Het BSP fonds kan een bijdrage verstrekken om projecten op het gebied van sociaal-cultureel werk, alfabetisering, opvoedingsondersteuning, kinderopvang en bewegingsactiviteiten tot stand te brengen, in het voormalig werkgebied van de ‘Stichting Bureau Salarisadministratie & Personeelszaken (BSP)

Wat doet de stichting BSP?

Nadat ‘Stichting Bureau Salarisadministratie & Personeelszaken (BSP) fuseerde met een collega bedrijf op hetzelfde gebied bleef een bedrag in de stichting beschikbaar. Met dat bedrag is een ondersteuningsfonds gevormd. De stichting BSP beheert dit fonds. Het BSP bestuur wil dit geld aanwenden om projecten financieel te steunen, Bij voorkeur dienen de projecten tot stand te komen in het werkgebied. De bestedingsdoelen zijn hiervoor genoemd. Aan de beschikbaarstelling van bijdragen zijn voorwaarden verbonden.

Voorwaarden BSP-fonds bijdrage

Algemeen
 • Er worden uitsluitend bijdragen geleverd t.b.v. projecten in het voormalige werkgebied van BSP. Dit is Drenthe en de Groningse gemeenten Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde.
 • De medewerking van BSP is slechts financieel ondersteunend.
 • De bijdrage van de stichting BSP zal nooit meer dan 1/3 van het totale bedrag zijn. Het resterende bedrag moet van elders komen. De financiering moet voor honderd procent rond zijn.
 • Onze eenmalige bijdrage gaat bij voorkeur uit naar ondersteuning van projecten op het gebied van educatie, kinderopvang, cultuur of cultuurhistorie. Werksoorten: Sociaal-cultureel werk, alfabetisering, opvoedingsondersteuning, peuterspeelzaalwerk, bewegingsactiviteiten. Aandacht voor achterstandsgroepen en speciale aandacht voor kinderen.
 • Het project mag niet strijdig zijn met onze, in de statuten vastgelegde, doelstellingen.
 • Projecten die samenlevingsvraagstukken bevorderen en aan de hiervoor genoemde criteria voldoen, hebben een streepje voor. (WMO)
 • Beoordeling: innovatief, overdraagbaar, enthousiasmerend, isolement doorbrekend. Continuïteit na externe financiële steun.
 • De BSP bijdrage is bedoeld om investeringen duurzaam te maken, aan exploitatie tekorten wordt niet bijgedragen.
 • Indien van toepassing, de naam van het BSP-fonds noemen.
 • Aanvragen boven een bedrag van € 25.000,00 worden niet in behandeling genomen.

Wie kan om een bijdrage vragen?

In principe elke vereniging of instelling die geen winstoogmerk heeft en vrijwilligers inzet om activiteiten te organiseren. Er worden uitsluitend bijdragen geleverd t.b.v. projecten in het voormalige werkgebied van BSP. Dit is Drenthe en de Groningse gemeenten Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde.

Aanvraag

Richt uw aanvraag per email info@bspfonds.nl of aan het BSP secretariaat.
Het adres is: BSP-fonds, van Swietenhof 41, 7908 AG Hoogeveen.

Beoordeling

De bestuursleden beoordelen de aanvraag. Deze bestaat uit:

 • Projectplan;
 • Begroting.

Na afloop van het te subsidiëren project wordt een eindverslag van de subsidieontvanger verwacht.

Besluit

Wanneer alle informatie is ingeleverd, neemt het bestuur een besluit. Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen voor de beoordeling van aanvragen. Ons besluit wordt zo snel mogelijk aan de aanvrager bekend gemaakt.

Uitbetaling

Uitbetaling geschiedt nadat het project is goedgekeurd en nadat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

Tenslotte

Er zijn veel goede initiatieven, allemaal steunen kan het BSP-fonds niet. Keuzes moeten gemaakt worden. Iedere aanvraag wordt serieus genomen. BSP heeft in het verleden vele goede contacten opgebouwd en stond midden in de maatschappij. Met de instelling van het BSP-fonds, willen we wat terug doen voor de maatschappij.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit: Jur Stavast, voorzitter, Piet Dijkstra, secretaris, Hans Veldkamp, penningmeester en Henk van Hooft, lid.

Aanvragen bij voorkeur sturen aan: info@bspfonds.nl

BSP fonds
t.a.v. Secretariaat
van Swietenhof 41
7908 AG Hoogeveen